ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος https://hecog.gr λειτουργεί υπό τον έλεγχο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 41, Τ.Κ. 11526, ΑΦΜ (EL) 090122398, τηλ. (0030) 210 6912520, e-mail: info@hecog.gr.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ιστοτόπου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων σας.

Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απόρρητου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο περιβάλλον του ιστοτόπου https://hecog.gr κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, την επικοινωνία ή οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή σας μαζί μας ή κατά την χρήση ορισμένης υπηρεσίας του Ιστοτόπου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των Δεδομένων ή Υποκείμενο)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ιστότοπος ή hecog.gr είναι ο ιστότοπος www.hecog.gr.

Χρήστης είναι ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο hecog.gr και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Εταιρεία είναι η Α.Μ.Κ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.

Υπηρεσίες είναι οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

Πολιτική ή Πολιτική Απορρήτου είναι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και ποιοι κι εάν λαμβάνουν γνώση των δεδομένων σας και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Εταιρεία και ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Χρήστες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον Χρήστη του Ιστοτόπου κατά περίπτωση. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι περιηγούνται στον Ιστότοπο, χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (σχόλια και αξιολογήσεις σε σελίδες και προφίλ μας), αξιολογούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και του Ιστοτόπου σε ιστοσελίδες τρίτων κ.ο.κ.. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, e-mail: info@hecog.gr.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του Ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Cookies, analytics tools κ.ο.κ.).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει, αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Εταιρεία.

Ως Χρήστης οφείλετε να λαμβάνετε πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεστε ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αναλαμβάνετε την ευθύνη να σέβεστε, να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησής σας στο hecog.gr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία δεν συλλέγει μέσω του Ιστοτόπου, ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα). Οι χρήστες του hecog.gr οφείλουν να μην αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης. Η αυτόβουλη αποστολή Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών από Χρήστη στην Εταιρεία λογίζεται ως εξουσιοδότηση προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και η επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο δεν συνιστά ή παρέχει οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση και δεν αποτελεί υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας, καθώς επίσης δεν αντικαθιστά την ιατρική συμβουλή, την οποία οφείλετε να αναζητάτε από τον θεράποντα ιατρό σας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε ενηλίκους. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου, καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα, αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

– Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. Αποστολή δεδομένων μέσω χρήσης της Φόρμας Επικοινωνίας, συλλογή δεδομένων μέσω μη αναγκαίων Cookies).

– Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. έρευνες Δημοσίων Αρχών).

– Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (λ.χ. Cookies για την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, επιστημονικές δημοσιεύσεις- ανακοινώσεις, αρθρογραφία).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η Εταιρεία συνεργάζεται με επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης, επιχειρήσεις στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών hosting, τεχνικής υποστήριξης κ.ο.κ., οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, προσφέρουμε στα Υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης.

3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.

4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).

7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Λεωφόρος Μεσογείων 41, Τ.Κ. 11526 ή e-mail στο info@hecog.gr.

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ στο e-mail: info@hecog.gr. Είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να σας συνδράμουμε στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Πριν δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στις ιστοσελίδες του hecog.gr ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση) για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση, την επικοινωνία με την Εταιρεία ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του Ιστοτόπου (development).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. Cloud / hosting services). Για το σκοπό αυτό επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Ενδεικτικώς εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι η Google Ireland Limited.

Πολιτική Απορρήτου Google:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Η Εταιρεία είναι από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη Google Ireland Limited για κάποιες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας, ενώ για άλλες πράξεις επεξεργασίας η Google και η Εταιρεία είναι διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Η Google καθορίζει αποφασιστικά ορισμένους από τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας της. Για κάθε επεξεργασία Δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Google καθορίζει, είναι μοναδικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ειδικότερα, η Google δύναται να χρησιμοποιεί ακόμα και μη ανώνυμα δεδομένα σας για δικούς της σκοπούς, όπως η κατάρτιση προφίλ και ο συσχετισμός με άλλα δεδομένα από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της. Η Επεξεργασία των Δεδομένων σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, είτε από την Εταιρεία, είτε από τη Google διενεργείται επί τη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε. (ειδικότερα εκτός E.O.X.), ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

Συγκεκριμένα ο server του Ιστοτόπου, όπου αποθηκεύονται προσωπικά σας δεδομένα και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που λαμβάνουμε μέσω του Ιστοτόπου ή απευθείας στο e-mail της Εταιρείας, βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στον Ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε άλλο δεδομένο σας που συλλέγουμε, διατηρούνται στο server που φιλοξενεί τον Ιστότοπο και την ηλεκτρονική Αλληλογραφία της Εταιρείας. Πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται και στο Google Data Center (Google Analytics).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας.

Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

– Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας.  

– Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ της Εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ / κανάλια (like / follow / subscribe) ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα της Εταιρείας, σχόλια σε αναρτήσεις κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

– Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τεχνικά μέσα και μέσω Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται ή συλλέγονται. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής των Χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στον Ιστότοπο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά σας με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών ή τρίτων από τη χρήση του Ιστοτόπου θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους ή/και κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έγερση της αμφισβήτησης.

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών (Ελλάδα), των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στο πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Συνιστούμε την περιοδική ενημέρωσή σας για τυχόν επικαιροποιήσεις.

Τελευταία αναθεώρηση: 1/05/2023.